Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Конституція України;
  • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  • Закон України «Про інформацію»;
  • Закон України «Про захист персональних даних»;
  • Закон України «Про державну таємницю»;
  • Інструкція Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і використання знищення документів , справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 19 жовтня 2016 р. №1893 (із змінами)№736.

Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» поділяють інформацію з обмеженим доступом на три види:

...

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні;

4) оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди шкода інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Також слід звернути увагу, що навіть за наявності перелічених ознак, для обмеження доступу до інформації необхідно вчинити ряд дій передбачених відповідними законами.

Для надання інформації статусу службової, їй має бути присвоєно гриф «для службового користування» в порядку встановленому Інструкцією Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і використання знищення документів , справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які що містять службову інформацію, затверджено затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 19 жовтня 2016 р. №1893. З присвоєнням такого грифу, до документів застосовуються особливі вимоги щодо їх використання, зберігання та копіювання№736 . Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів з грифом “Для службового користування” в установах здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює питання роботи з електронними документами та питання електронного документообігу.

Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється в особливому порядку, згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю».

...

Такі дані, для прикладу, можуть міститись в інформації про виконавця договору, у випадку, коли виконавцем є фізична особа – підприємець або інша фізична особа, яка перемогла у конкурсі на здійснення держаних закупівель. Також персональні дані фізичних осіб можуть міститись в актах виконаних робіт (наданих послуг), які мають бути оприлюднені на порталі, якщо до виконання робіт (надання послуг) залучались окремі фізичні особи.

Згідно частини 2 статті 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються  збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Водночас, частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, які отримали бюджетні кошти або державне чи комунальне майно. А згідно частини 3 статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи зазначені норми, можна дійти висновку, що без згоди відповідних фізичних осіб, на порталі Є-Data може оприлюднюватись інформація про прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, які отримали бюджетні кошти або державне чи комунальне майно. Інша інформація, що дозволяє ідентифікувати таких осіб, зокрема, місце проживання та реєстраційні номери облікових карток платників податків, дата та місце народження, належить до персональних даних і може оприлюднюватись лише за їх згодою.

Також вважаємо, що інформація про фізичних осіб, які не отримували бюджетних коштів або державного чи комунального майна, що міститься в відомостях про укладені чи виконані договори, наприклад, осіб, що надавали супутні послуги або додатково залучались основним виконавцем за його власні кошти до виконання окремих робіт чи надання послуг, також належить до персональних даних та може оприлюднюватись лише за згодою таких осібЗ аналізу положень статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" вбачається, що оприлюдненню підлягає інформація, зокрема, про найменування виконавця. При цьому, виконавцем за договором може бути будь-який суб’єкт господарювання, в тому числі й фізична особа - підприємець. Відтак, прізвище, ім’я та по батькові особи - підприємця як найменування виконавця підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

Відповідно до положень Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" має бути оприлюднена також інформація щодо місцезнаходження виконавця. Відповідно, адреса реєстрації фізичної особи  - підприємця, який є виконавцем за договором, також підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

Крім того, Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" передбачено оприлюднення ідентифікаційного коду виконавця, що є юридичною особою. Відповідно Закон не передбачає обов’язку оприлюднювати реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, який є виконавцем за договором.
Ще одним дискусійним питанням обмеження доступу до інформації, що має оприлюднюватись на порталі є право сторін договору віднести окрему інформацію, що міститься у договорі до конфіденційної.

...