Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Окремим питанням оприлюднення інформації на порталі Є-Data є нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

Порядок обмеження доступу до інформації регулюється такими нормативними актами:

  • Конституція України;
  • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  • Закон України «Про інформацію»;
  • Закон України «Про захист персональних даних»;
  • Закон України «Про державну таємницю»;
  • Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №1893 (із змінами).

Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» поділяють інформацію з обмеженим доступом на три види:

1) таємну:

  • державна таємниця;
  • банківська таємниця;
  • професійна таємниця;
  • таємниця досудового розслідування;
  • інші види таємниці передбачені законом.

2) конфіденційну:

  • інформація про фізичну особу (персональні дані);
  • інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

3) службову:

  • інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • інформація зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Потрібно враховувати, що частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до інформації та копій документів щодо:

1) розпорядження бюджетними коштами;

2) володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном;

3) умов отримання цих коштів чи майна;

4) прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб та найменувань юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Обмеження доступу до такої інформації може бути здійснено лише за сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні;

4) оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Також слід звернути увагу, що навіть за наявності перелічених ознак, для обмеження доступу до інформації необхідно вчинити ряд дій передбачених відповідними законами.

Для надання інформації статусу службової, їй має бути присвоєно гриф «для службового користування» в порядку встановленому Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №1893. З присвоєнням такого грифу, до документів застосовуються особливі вимоги щодо їх використання, зберігання та копіювання.

Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється в особливому порядку, згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю».

Проблемним залишається питання можливості оприлюднення на порталі Є-Data інформації, яка містить персональні дані фізичних осіб.

Такі дані, для прикладу, можуть міститись в інформації про виконавця договору, у випадку, коли виконавцем є фізична особа – підприємець або інша фізична особа, яка перемогла у конкурсі на здійснення держаних закупівель. Також персональні дані фізичних осіб можуть міститись в актах виконаних робіт (наданих послуг), які мають бути оприлюднені на порталі, якщо до виконання робіт (надання послуг) залучались окремі фізичні особи.

Згідно частини 2 статті 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються  збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Водночас, частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, які отримали бюджетні кошти або державне чи комунальне майно. А згідно частини 3 статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи зазначені норми, можна дійти висновку, що без згоди відповідних фізичних осіб, на порталі Є-Data може оприлюднюватись інформація про прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, які отримали бюджетні кошти або державне чи комунальне майно. Інша інформація, що дозволяє ідентифікувати таких осіб, зокрема, місце проживання та реєстраційні номери облікових карток платників податків, дата та місце народження, належить до персональних даних і може оприлюднюватись лише за їх згодою.

Також вважаємо, що інформація про фізичних осіб, які не отримували бюджетних коштів або державного чи комунального майна, що міститься в відомостях про укладені чи виконані договори, наприклад, осіб, що надавали супутні послуги або додатково залучались основним виконавцем за його власні кошти до виконання окремих робіт чи надання послуг, також належить до персональних даних та може оприлюднюватись лише за згодою таких осіб.

Ще одним дискусійним питанням обмеження доступу до інформації, що має оприлюднюватись на порталі є право сторін договору віднести окрему інформацію, що міститься у договорі до конфіденційної.

Можливість віднесення інформації  до конфіденційної встановлена частиною 2 статті 21 Закону України «Про інформацію» та частиною 1 статті 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно яких конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку та за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Однак, частина 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до інформації та копій документів щодо розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном та умов отримання цих коштів чи майна.

Враховуючи, що в договорі зазначаються умови отримання бюджетних коштів його виконавцем, вважаємо, що умови відповідного договору є умовами отримання бюджетних коштів в розумінні частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», і тому умови такого договору не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації.


  

  • No labels